CentOS、Ubuntu、Debian依赖源配置 本文档以配置阿里云源为例,可将地址替换为其它源,如清华:mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn CentOS 7 yum源 rm -rf /etc/yum.repos.d/*.repo #删除repo文件,或者自己备份 curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo curl -o /etc/yum.repos.d/epe…

2020年1月17日 0条评论 3149点热度 0人点赞 帮助教程 阅读全文